2020 m. Aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaita

    Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. vasario   d. įsakymu Nr. V-
     
     
(Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo metinės  ataskaitos forma)    
               
  2020  m. balandžio 14 d. Valstybės biudžeto lėšų  naudojimo sutartis Nr. S-472          
               
  Vykdytojas             
  LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJA, 190777067, Žemaitės g. 6, Vilnius, office@lvfed.lt              
  (vykdytojo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)            
               
  190777067            
  (juridinio asmens kodas)            
               
Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo  2020 m. metinė ataskaita
2021-01-25 Nr. 2021/01/25
                                                               
(ataskaitos sudarymo data, numeris )
              (EUR, ct)
Eil. Nr. Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą) Patvirtintas finansavi-mas Gautas finansa-vimas  nuo metų pradžios Sumokėtos sumos  nuo metų pradžios Faktinis finansavimo panaudojimas
 Iki ataskaitinio mėnesio Ataskaitinio mėnesio  2020 m. iš viso
I. Programos  įgyvendinimo išlaidos 
1 Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai         
2 Kompensuojamosios  išlaidos  29440.00   5183.62 5183.62
3 Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos        
4 Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos įsigijimo ir nuomos išlaidos 10000.00   6944.96 6944.96
5 Prekės ir paslaugos  1150.00   521.09 521.09
6 Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (ne daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų) 2100.00   2095.76 2095.76
7 Kitos  programos tikslams  pasiekti  reikalingos išlaidos        
  Iš viso I 42690.00 * *   14745.43 14745.43
II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau 20 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)
8 Programos administravimo išlaidos (Programos vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms)        
  Iš viso II   * *      
  IŠ VISO  (I+II) 42690.00 42690.00 14745.43   14745.43 14745.43
* nepildoma            
               
  Prezidentas     Anatolijus Asajavičius
 (vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas )      (vardas, pavardė, parašas)
A.V.              
(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)            
Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas asmuo, galintis tvarkyti apskaitą    Dana Rimkevičienė
         (vardas, pavardė, parašas)