LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS

Nutarimas paskelbtas: Žin., 1997, Nr.53-1238
Nauja nutarimo redakcija paskelbta: Žin., 2007, Nr. 137-5611
Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S

1997 m. birželio 5 d. Nr. 561
Vilnius

Nauja nutarimo redakcija nuo 208 m. sausio 1 d. (antraštės pakeitimai):
Nr. 1387, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5611 (2007-12-28)
DĖL SPORTO RENGINIŲ, vykstančių Lietuvoje, DALYVIŲ VIENOS PAROS MAITINIMOSI IŠLAIDŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 114-5152; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1386 redakcija) 1.1.1.6 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžius (pridedama).
2. Nustatyti, kad valstybės institucijos ir įstaigos, skirdamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas sporto renginiams, vykstantiems Lietuvoje, rengti, neturi viršyti šiuo nutarimu patvirtintų kompensacijų dydžių. 
3. Rekomenduoti savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, nevalstybinėms organizacijoms, skiriant lėšas sporto renginiams, vykstantiems Lietuvoje, rengti, neviršyti šiuo nutarimu patvirtintų kompensacijų dydžių.

Ministras Pirmininkas                                                          Gediminas Vagnorius
Finansų ministras                                                               Algirdas Šemeta
_________________
Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 561
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1387
redakcija)

SPORTO RENGINIŲ, vykstančių Lietuvoje, DALYVIŲ VIENOS PAROS MAITINIMOSI IŠLAIDŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI
(litais)

Sporto renginio pavadinimas

Sportininkai

Kiti sporto renginių dalyviai

vaikai, jaunučiai

jauniai

jaunimas, suaugusieji

olimpinės rinktinės nariai

Savivaldybių ir apskričių sporto varžybos ir pasirengimo joms sporto stovyklos

12

15

20

20

Lietuvos čempionatai, kitos šalies masto sporto varžybos ir pasirengimo joms sporto stovyklos

15

20

35

35

Tarptautinės sporto varžybos ir pasirengimo joms sporto stovyklos

25

35

45

40

Pasirengimas žiemos bei vasaros olimpinėms ir parolimpinėms žaidynėms

65

50

Pastabos: 1. Kitais sporto renginių dalyviais laikomi treneriai, teisėjai, gydytojai, masažuotojai, mokslininkai, psichologai, vadybininkai, rinktinių vadovai ir kitas pagal tarptautinių sporto šakų varžybų taisyklių reikalavimus būtinas aptarnaujantis personalas. 
2. Per jaunimo ir suaugusiųjų sporto renginius sportininkams, kurie sveria daugiau kaip 100 kilogramų arba yra aukštesni nei 195 centimetrų (vyrai) ir 190 centimetrų (moterys), prie nustatyto dydžio vienos paros maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos pridedama 12 litų. 
3. Olimpinės rinktinės nariams, kurie sveria daugiau kaip 100 kilogramų arba yra aukštesni nei 195 centimetrų (vyrai) ir 190 centimetrų (moterys), prie nustatyto dydžio vienos paros maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos pridedama 18 litų. 
_______________________
Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1387, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5611 (2007-12-28)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. BIRŽELIO 5 D. NUTARIMO NR. 561 "DĖL LIETUVOS SPORTO RENGINIŲ DALYVIŲ VIENOS PAROS MAITINIMO NORMŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2007-12-29)
anrups@lrs.lt